advertenties


Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2)

Registratie van de familienaam Posthumus

In 1811 werd het dragen van een familienaam verplicht en moest elk gezinshoofd de gekozen naam op het gemeentehuis laten registreren. Vooral in het noorden en oosten van Nederland waar velen nog geen familienaam gebruikten, betekende dit een grote verandering.

Family names became compulsory in 1811. All heads of the household had to have their chosen name registered at the town hall. This was a huge change, especially in the north and in the east of the Netherlands where many people had never used a family name.

Inhoud pagina
Registratie van de familienaam Posthumus
- Tabel familienaam Posthumus

- Tabel Postumus

- Familienamen 1811

- Surnames 1811

- Aanvulling / Supplement

- Giethoorn

- Overzicht familienamenPagina's over de geschiedenis van de naam Posthumus
De herkomst van de naam Posthumus
Inleiding

Rome de stadstaat
Romeins familieleven

Cicero's redevoering Pro Rabirio Postumo
Cicero

Sinds het begin van de jaartelling
Van Agrippa Postumus in Rome tot en met Chuck Posthumus in Holland Michigan (VS)

Keizer Postumus
Dr. W. A. van Es, de Romeinen in Nederland

Het Rooms-Friese recht
Historie van de rechtspraak in Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811
De betekenis voor Friesland

Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus 1811 (2)
Registratie van de familienaam Posthumus

Bronnen
Overzicht van de geraadpleegde en geciteerde Bronnen bij het onderzoek naar de geschiedenis van de naam Posthumus.

 
Tabel familienaam Posthumus uit de database Familienamen 1811 Tresoar.
Review records with the family name Posthumus from Family names 1811 Tresoar.
Nr. Naam
Name
Kinderen + leeftijd
Children + age
Woonplaats
Dwelling-place
Mairie (Gemeente) + pagina
Municipality + page
Opmerking
Remark
1 Adriaantje Jurjens Posthumus 2 Harlingen Harlingen, fol. 139weduwe van H. Huzelman
2 Albert Siebes Posthumus geen Beetsterzwaag Beetsterzwaag, fol. 27  
3 Andries Andries Posthumus Andries 25, Anjum, Pieter 18, Gettje 15, Ee, Jienne 10 Engwierum Ee, fol. 9

akte / deed 16-12-1811
4 Anske Anskes Posthumus, (huisman = boer = farmer) Anske 10, Dirkje 7, Jan 4 Ried Tzum, fol. 46v p.1 akte / deed 20-01-1812

p.2 akte / deed 20-01-1812
N.B. Ondertekent "A.A.Postma"

5 Antje Hendriks Posthumus     Kollum, BRF 3713 akte / deed 13-03-1813
Dacht niet te hoeven komen.
6 Auke Aukes Posthumus   Nijkerk Metslawier, fol. 15 akte / deed 20-12-1811
7 Bokke Sakes Posthumus   Ternaard Ternaard, fol. 37 akte / deed

Wordt genoemd op Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon
8 Dije Reins Posthumus geen Idsegahuizen Tjerkwerd, fol. 22 akte / deed
9 Dirk Dirks Posthumus Detje 42, Dirk 29, Leeuwarden, Klaas 25, Leeuwarden Baard Bozum, fol. 74 akte / deed 02-10-1813
10 Elze Elzes Posthumus geen Drogeham Augustinusga, fol. 70 akte / deed 28-12-1811
11 Engele Rientses Posthumus Rients 12, Trijntje 10, Maryke 8, Broerkje 6, Klaaske 2 Kimswerd Arum, fol. 46 akte / deed 12-12-1811
12 Fedde Feddes Posthumus Anne 14 Workum Workum, fol. 38 akte / deed 20-12-1811
N.B. Tekent met de naam Fedde Feddes Postma
13 Feitze Feitzes Posthumus   Franeker Franeker, fol. 52 akte / deed 31-12-1811
14 Frans Anthony Posthumus Cornelia 16, Anthony 8, Fokje 2, Dorothea ½ Harlingen Harlingen, fol. 38v akte / deed 00-12-1811
15 Gerryt Posthumus Sikke 4, Gerryt 2, Sybrich 6 Sneek Sneek, fol. 112v akte / deed 24-12-1811
16 Gerrit Gerrits Posthumus Hylke 8, Yep 6, Lysbert 3, Gerrit 14 weken Workum Workum, fol. 1 akte / deed 23-12-1811
  Opmerking / Remark.
Folio 1 met verklaring President van het Tribunaal der eerste instantie te Sneek, 05-12-1811
Meer informatie op de pagina's met stamboom Gerrit Hielkesz..
17 Gerrit G. en Gerrit R. Posthumus   Bolsward Bolsward, fol. 51v akte / deed
N.B. Geen gegevens. Hadden de naam al.
18 Goike Goikes Posthumus   Hindeloopen Hindeloopen, fol. 3v akte / deed 30-12-1811
  Opmerking / Remark.
Over Goike Posthumus: Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden genoemd; Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R. Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems Jan , Burgemeester, Lootsma J. A. enz. enz. jaar 1817 (5).
Gevonden op Vondsten uit het Provinciaal Bestuurlijk Archief van Friesland, 1813-1924.
19 Gosse Gosses Posthumus Trijntje 3/4 Oudeschoot Knijpe, fol. 33 akte / deed 10-12-1811

Zie voor stamboom Gosses / Hendrik / Steffen

20 Hendrik Posthumus Dirk 8, Beernt 2, Roelofje 6, Arendje 2/3 Warga Roordahuizum, fol. 80v akte / deed 28-12-1811
Ambt. "Posthuma"
21 Hendrik Hendriks Posthumus Sjoukje 24, Sybrig 23, Sytske 20, Antje 11, Jan 28, naar buitenland Workum Workum, fol. 47 akte / deed 27-12-1811
22 Hotze Ydes Posthumus   Hantumeruitburen Ternaard, fol. 152 akte / deed
23 Ypke Piebes Posthumus Jelle 25, Piebe 24, Hein 17, Lysbeth 27 kk. (v. Lysbeth) Ypke 2, Dirkje 4; (v. Piebe) Ypke 1 Oosterbierum Sexbierum, deel 2, fol. 54v akte / deed

Zie Parenteel van Oene Jelles III-B Pietje Jelles
24 Jacob Posthumus Klemens 15, Johannes 10, Jacob 5, Sjoukje 12, Geesje 7, Grietje 2 Sneek Sneek, fol. 10 akte / deed 16-12-1811
25 Jan Jansen Posthumus Baukje ? Harlingen Harlingen, fol. 165  
26 Jan Sjoerds Posthumus   Holwerd Holwerd, fol. 53v akte / deed 11-10-1811
27 Jan Tjeerds Posthumus Hylke 13, Tjeerd 3, Aukjen 6, Attje 1, allen te Ureterp Ureterp Ureterp, fol. 5 akte / deed 17-02-1812
28 Jan Tomas Posthumus Thomas 19, Jan 13, beiden te Anjum Anjum Anjum, fol. 13v voogd kinderen: Uilke Douwes Stiensma
akte / deed 12-12-1811
29 Jan Wiegers Posthumus   Niawier Metslawier, fol. 72 akte / deed 27-12-1811
30 Jarig Jarigs Posthumus Jarig 17, Hijlke 15, Aafke 12, Johannes 7 onder Murmerwoude Dantumawoude, fol. 57 akte / deed
 Opmerking / Remark.
Dantumawoude, deel 1 folio 111 akte / deed
Posthumus, Jarig Jarigs, Murmerwoude Jarig Jarigs is 48 jaar
NB Aangegeven door zijn moeder: Aafke Hendriks, weduwe onder Akkerwoude
Westrum, Hendrik c.s., Akkerwoude Hendrik 39, Wouterswoude, Grietje 37, Murmerwoude, Soebert 34, Zwaagwesteinde.
NB Aangegeven door hun moeder: Aafke Hendriks (weduwe).
31 Jelle Jelles Posthumus Rienk 11, Jelle 9, Ruurd 6, Elyzabeth ½, allen te Lippenhuizen Lippenhuizen Lippenhuizen, fol. 64 akte / deed 21-03-1812
32 Jelle Wiegers Posthumus Wieger 6, Jan 5, Gietje 2 Ternaard Ternaard, fol. 73 akte / deed

Zie Lijst van suspecte personen in Westdongeradeel, 1816

33 Jetze Jeltes Posthumus Jelte 11, Bote 8, Klaas 1½ Tzummarum Minnertsga, fol. 46 akte / deed 05-09-1812
  Opmerking / Remark.
36 Jetze Jeltes Posthumus, geboren op maandag 1 september 1766 in Oosterbierum.
Jetze Jeltes is overleden op dinsdag 25 februari 1834 in Tzummarum, 67 jaar oud.
Kwartierstaat van Kornelis Westra
34 Johannes Jeltes Posthumus Jelte ?, Eeltje 11, Dueke 13 Tzummarum Minnertsga, fol. 54 akte / deed 02-09-1812
35 Johannes Jochems Posthumus Jan 1, Pietertje 2, beiden te Donkerbroek Donkerbroek Oosterwolde, fol. 62 akte / deed 30-12-1811
36 Joost Sjoerds Posthumus   Holwerd Holwerd, fol. 53v akte / deed 11-10-1811
37 Jouke Joukes Posthumus Webkjen 4 Lioessens Anjum, fol. 42v akte / deed 13-12-1811
38 Jurjen Posthumus Sjoerd 27, Amsterdam, Goderd 21 Sneek Sneek, fol. 66 akte / deed 20-12-1811
39 Jurjen Jurjens Posthumus Dirk ¼ Baard Bozum, fol. 64v akte / deed 02-10-1813
  Opmerking / Remark.
54. Jurjen Jurjens Posthuma (Posthumus, Postma), smit te Baard, geboren ca. 1784, overleden Baard 18-12-1826. Kinderen: Dirk Posthuma, geboren Baarderadeel (mairie Bozum) 06-07-1813. Limke Jurjens Posthumus, Wytske Jurjens Postma, Tryntje Postma, Jurjen Postuma. Jogchum Marten ZWART
40 Jurrit Jurrits Posthumus   Gorredijk Gorredijk, fol. 34 akte / deed 09-04-1812
41 Keimpe Posthumus geen Sneek Sneek, fol. 78v akte / deed 23-12-1811
42 Klaas Ydes Posthumus Yde 27, Sjoerd 22, Ulbe 14, Hotze 11, Wybren 8, Rinske 26, Holwerd, Dieuwke 19 Hantumhuizen Ternaard, fol. 144 akte / deed
Zie stamboom Klaas Ydes Posthumus
43 Cornelis Jorrits Posthumus   Ferwerd Ferwerd, fol. 37v akte / deed 18-02-1812
  Opmerking / Remark.
Zie akte / see deed: Cuperus - Radersma
Zie Parenteel van NN Johae.
44 Cornelis Cornelis Posthumus   Lippenhuizen Lippenhuizen, fol. 69 akte / deed 21-03-1812
45 Kornelis Willems Posthumus Sibbeltje 23, Metslawier, Geert 21, Metslawier, Renske 18, Willem 15, Korneliske 12, alle 3 te Anjum   Anjum, fol. 25 akte / deed 12-12-1811
  Opmerking / Remark.
Posthumus, Geert Cornelis geb Anjum 25.04.1790 wonende aldaar, z.v. Cornelis Willems Posthumus en Grietje Geerts; wordt genoemd op Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon
46 Lolke Obes Posthumus   Wolsum Nijland, fol. 13 akte / deed 27-12-1811
47 Lourens Lourens Posthumus   Witmarsum Witmarsum, fol. 49 akte / deed 18-12-1811
48 Maayke Posthumus   Oudkerk Oenkerk, fol. 74v N.B. Aangegeven door de diaconie van Oudkerk
49 Marten Jans Posthumus Jan 8, Tjipke 1 Hantum Ternaard, fol. 111 akte / deed
50 Melle Pieters Posthumus Pieter 13, Melle 9 Workum Workum, fol. 44v akte / deed 27-12-1811
weduwe: Grietje Meinderts
51 Nicolaas Posthumus Sidonia Catharina 18 Rinsumageest Rinsumageest, fol. 7 akte / deed
52 Obe Rienks Posthumus Rienk 18, Antje 12 Tjerkwerd Tjerkwerd, fol. 52 akte / deed 20-12-1811
  Opmerking / Remark.
Genoemd in het boek In Neigalm ut Westergoa
Zie ook stamboom op: www.tsjerkwert.nl
53 Oeble Atzes Posthumus Tietske 26, Garijp, Atze 25, Grietje 20, Meindert 18, Auke 13, Jan 10 Oostermeer Oostermeer, fol. 21 akte / deed 27-12-1811
54 Otte (=Atte) Rienks Posthumus Rienk 5, Baukje 7, Itske 1 Tjerkwerd Tjerkwerd, fol. 53 akte / deed 20-12-1811
  Opmerking / Remark.
Genoemd in het boek In Neigalm ut Westergoa
Zie ook stamboom op: www.tsjerkwert.nl (Atte)
55 Pieter Gerbens Posthumus   Harlingen Harlingen, fol. 56v  
56 Pietje Sjoerds Posthumus   Holwerd Holwerd, fol. 53v akte / deed 11-10-1811
57 Rein Jitzes Posthumus Jitze 20, Sijtze 18, Zwaantje 14 Holwerd Holwerd, fol. 18v akte / deed 08-10-1811
58 Remmelt Jelles Posthumus Jelle 22, Duurswoude, Jantje 37, Buitenpost, Froukjen 35, Dokkum, Antje 30, Drachten, Geertje 27, Duurswoude Duurswoude Ureterp, fol. 65 akte / deed 25-02-1812
  Opmerking / Remark.
162 Remmelt Jelles Posthumus, geboren omstreeks 1746 in Duurswoude? Remmelt Jelles is overleden op 03-05-1814 in Duurswoude, ongeveer 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-05-1814.
Bron: Kwartierstaat van Anno Sjoerd Auke van der Bij
59 Rienk Stevens Posthumus geen Sneek Sneek, fol. 46v akte / deed 19-12-1811
60 Roelke Annes Posthumus Douwe 21, Kortehemmen, Anne 20, Lippenhuizen Lippenhuizen Lippenhuizen, fol. 69 akte / deed 21-03-1812
Genealogie Postma
61 Roelof Roelofs Posthumus Roelof 16, Geertje 15, Roelof 13, Klaas 11, Hendrik 5, Trijntje 3 Wolvega Wolvega, fol. 60 akte / deed 11-02-1812
62 Siebe Alberts Posthumus Albert 21, Feike 8, Pieter 1, Antje 5, Sytske 4 Beetsterzwaag Beetsterzwaag, fol. 17v Siebe Albert akte / deed 19-12-1811

Albert Siebe akte / deed 20-12-1811

63 Siebren Siebrens Posthumus Ietje 8, Douwe 7, Reino 3 Workum Workum, fol. 19 akte / deed 24-12-1811
Ondertekent met Sijbren Pasmas
64 Sipke Sipkes Posthumus Sipke 11, Aldert 9   Beetsterzwaag, fol. 49v grootmoeder, Maria Popkes, Kortehemmen
65 Sytskea en Tjitske Posthumus   Sneek Sneek, fol. 103 akte / deed 23-12-1811
Kinderen van Claas van Gorkum
66 Sjoerd Sjoerds Posthumus   Holwerd Holwerd, fol. 53v akte / deed 11-10-1811
  Opmerking / Remark.
- Stamboom Posthumus Federer Sjoerd Sjoerds Posthumus (abt. 1760, Holwerd, Westdongeradeel, The Netherlands).

- Wordt genoemd op Noord-Oost Friezen in het leger van Napoleon

67 Sjoerd Sjoerds Posthumus   Tjerkwerd Tjerkwerd, fol. 59 akte / deed 20-12-1811
68 Stijntje Hilles Posthumus, weduwe Tettje 23, Hylle 18 Buitenpost Buitenpost, fol. 13 akte / deed 23-12-1811
69 Tjeerd Tjeerds Posthumus Tjeerd 10, Aukje 12, beiden te Beetsterzwaag Beetsterzwaag Beetsterzwaag, fol. 12 akte / deed 18-12-1811
70 Ulbe Bokkes Posthumus Bokke 27, Alle 25, Aukje 16 Ternaard Ternaard, fol. 11 akte / deed
71 Wieger Sjoerds Posthumus Sjoerd 25, Dieuke 18, Matzen 21, Ureterp kk. (v. Matzen) Foppe 3/4 Oostermeer Oostermeer, fol. 24 akte / deed 27-12-1811
weduwe: Tietske Harmens
72 Wytze Gosses Posthumus Fokke 5, Gosse ruim ½, Geertje 7, Janke 2 Katlyk Mildam, fol. 116 akte / deed 14-12-1811
73 Wolter Wolters Posthumus Wolter 27, Paterswolde, Libbe 22, Wijnjeterp, Ynte 16, Donkerbroek, Hendrik 11, Tjipke 6, Wytse 3/4, Antje 25, Wijnjeterp, Grietje 14, Wijnjeterp, Jeltje 9, Dieke 4 Duurswoude Ureterp, fol. 68 akte / deed 25-02-1812
  Postumus        
1 Heine Heines Postumus   Lippenhuizen Lippenhuizen, fol. 51 akte / deed 20-03-1812
Ondertekent met h h Posstumus
2 Hendrik Sierks Postumus Hiltje 17, Dirk 12, Aaltje 7, Nieske 4, Sierd 1 Blija Blija, fol. 19 akte / deed 12-03-1812
Heeft verklaard niet te kunnen schrijven

Zie akte / see deed: Cuperus - Radersma
3 Jan Piers Postumus Pier 5, Hans 2, Rouk Jans 6, Antje 11 dagen, allen te Stavoren Stavoren Stavoren, fol. 35 akte / deed 28-12-1811
4 Marten Sierds Postumus   Blija Blija, fol. 25v akte / deed 12-03-1812

Zie akte / see deed: Cuperus - Radersma
5 Sierd Sierds Postumus Sierd 7, Ymkje 4, Tjeerd 2, Jilles ½ Blija Blija, fol. 16v akte / deed 12-03-1812
Heeft verklaard niet te kunnen schrijven

Zie akte / see deed: Cuperus - Radersma
           

Familienamen 1811
Omdat veel mensen niet konden lezen en schrijven en er ook geen landelijke spellingsregels bestonden, zijn veel namen verkeerd in de akten genoteerd. Zo komen in één en dezelfde familie soms meerdere varianten van dezelfde achternaam voor.
Bijna alle Registers met familienamen zijn bewaard gebleven. Alleen die van de eilanden, Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden zijn verloren gegaan. Alle gegevens uit de akten zijn opgenomen in de database, waardoor de noodzaak om de akte zelf voor aanvullende gegevens te raadplegen, eigenlijk ontbreekt.
In een groot aantal records komen de afkortingen k. kk. en soms akk. voor. Deze staan voor respectievelijk: kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Achter de namen van de kinderen staan de leeftijden. Staat er alleen een cijfer dan betreft het een aanduiding in jaren. In alle andere gevallen staat er iets als dagen, weken of maanden.
Get. staat voor Getekend of Ondertekend en daarmee wordt aangegeven dat de spelling van de familienaam en die van de handtekening nogal van elkaar verschillen.
Op de onderste regel staat in het register van welke mairie en op welke pagina daarin de registratie is ingeschreven. In een aantal gevallen is de verwijzing naar een bijzonder register (BRF 3713) waarin veel later mensen zijn ingeschreven die bij de eerste ronde niet waren komen opdagen. De pagina-aanduiding begint altijd met fol. Dit is de afkorting voor folio; een wijze van pagineren waarbij elk blad een nummer krijgt. De voorkant is dan bijv. fol 5 of fol 5r(ecto) terwijl de ommezijde fol 5v(erso) is.

De registers van de eilanden (Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Vlieland) en Het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarden ontbreken. Het is bekend dat die van Barradeel, Franekeradeel, Hennaarderadeel, Leeuwarderadeel en Westdongeradeel hiaten vertonen.
Bron:
Familienamen 1811

Surnames 1811
As many people were unable to read or write and national spelling rules did not exist, many names were incorrectly recorded in the deeds. This caused different spelling variations within the same family.

Almost all Registers of family names have been retained, except those from the islands, Het Bildt, Menaldumadeel and Leeuwarden. All details from the deeds have been copied to the database, eliminating the need to inspect the original deeds for additional information.
Source:
Family names 1811

Zie ook / See also (Dutch): Winkler

Aanvulling / Supplement
Nr. Naam
Name
Kinderen
Children
Plaats
Place
Opmerking
Remark
74 Arjen Arjens Posthumus 13 Harlingen/ Brielle Arjen Arjens is geboren op 15 oktober 1809 - Harlingen.
Zie Geneanet en stamboom Peetsold
75 Hendrik Nannings Posthumus Nanning Hendriks, Pieter Hendriks Posthumus, Marijke Hendriks Leeuwarden? / Schiermonnikoog Parenteel van Nanning POSTHUMUS II.1
Hendrik Nannings is geboren 1774 te Leeuwarden? Zijn vader is Nanning POSTHUMUS.
76 Hinne Gerbens Posthumus Dina Hinnes, Gerben Hinnes, Rinske Hinnes, Evert Hinnes, Anne Hinnes, Grietje Hinnes, Sjoukjen, Gjalt, Jurjen Opsterland Hinne Gerbens is 24 januari 1818 getrouwd met Eva Everts Westerhuis te Opsterland.
Informatie van Jan Posthumus, 4-11-2004.
Zoon Anne Hinnes Posthumus is getrouwd met Rinske Jans Pool. Zie Pool of Dobzewics.
Een kleinzoon, Hinne Gerbens Posthumus, is getrouwd met Feikje Heerkes Nijboer. Zie Nijboer.
77 Jan Jans Posthumus Minne Jans Posthumus Lioessens / Oostdongeradeel Kwartierstaat van Auke Posthumus Generatie IV
Jan Jans is 15-05-1812 geboren, 5 maanden nadat zijn vader Jan Rinzes is overleden
78 Jasper Eintes Posthumus 8 Holwerd Genealogy Data Page 444
79 Mattheus Posthumus   Leeuwarden Mattheus Posthumus Geboren in 1810 in Leeuwarden. Woonachtig te Leeuwarden als Kleermaker.
80 Matthijs Karels Posthumus Anna Matthijsen Posthumus, Gerrit Mathijsen Posthumus, Karel Matthijs Posthumus, Trijntje Matthijs Posthumus, Steven Matthijs Posthumus Sneek / Leeuwarden Afstamming in rechte lijn Hein Posthumus
Matthijs Karels Posthumus is in 1759 geboren. Zijn vader is Karel Mattijsen Postma. De broers en zusters heten ook Postma ...
81 Minne Minnes Posthumus Sikke Minnes Posthumus Berlikum Menaldumadeel, doopjaar 1795
Berlikum, Doop Herv. gem. 1772-1811
DTB: 503
Dopeling: Minne P.
Gedoopt op 27 maart 1795 in Menaldum
Kind van Minne Minnes en Teuntje Berends
Opm.: P=Posthumus, vader ovl
Bron: tresoar.nl
Ingebracht door de nazaat Herman Posthumus
82 Pieter Pieters Posthumus Klaas Pieters, Ytske Pieters, Hendrikje Pieters, Pieter Pieters, Klaaske Pieters, Baukje Pieters, Tryntje Pieters Holwerd / Berlikum / Cornjum Parenteel van Jacob Schuurman
83 Renze Renzes Posthumus Rinse Rinses Posthumus, Sijke Rinses Posthumus, Theunis Rinses Posthumus, Harmen Rinses Posthumus Ternaard Folkertsma genealogie
Renze Renzes is in 1761 geboren, nadat zijn vader Renze Harkes in 1761 is overleden.
84 Roelof Roelofs Posthumus Wilt Roelofs Posthumus
Roelof Roelofs Posthumus (= #61)
Pier Roelofs Posthumus
Sijtze Roelofs Posthumus
Simkje Roelofs Posthumus
Bartholomeus Roelofs Posthumus
Fetje Roelofs Posthumus
Bartholomeus Roelofs Posthumus
Makkinga Gehuwd met Gatske Piers Schurer
85 Sake Jacobs Posthumus 7 kinderen waaronder Jacob Sakes, geboren 07-02-1818 te Ternaard Metslawier Sake is geboren 16-03-1790 te Metslawier en 1813 te Metslawier gehuwd met Haukjen Botes Damstra. Damstra werd later gewijzigd in Westra.
Met dank aan mevr. T. de Zeeuw.
Zie Jacob Jacob Posthumus

Giethoorn
In Giethoorn zijn in het doopregister ingeschreven:
1. Dirk Lucas Posthumus, geboren op 23 oktober 1808 te Giethoorn, gedoopt op 6 november 1808 aldaar (doopgetuige was Klaasjen Berends).

2. Geertjen Lucas Posthumus, geboren op 2 augustus 1810 te Giethoorn, gedoopt op 9 september 1810 aldaar.

Kinderen van: Lucas Dirks Posthumus en Aaltjen Pieters Bollen.
Gezinsreconstructies Giethoorn door Johan Gaal.

Overzicht familienamen
Tresoar heeft een overzicht van de familienamen voorkomende in resp. de overlijdens (naam overledene), de geboorten (naam kind) en de huwelijken (naam bruidegom en bruid) uit de Burgerlijke Stand van de Provincie Fryslân, in de periode 1811 - 1942 (overlijdens).
Totaal bevat deze lijst 35.892 verschillende familienamen.

De familienaam 'Posthumus' komt in de volgende gemeenten voor:
(vermeld is het jaar waarop de naam voor het eerst in de betreffende bron voorkomt resp. het aantal keer dat de naam in die bron voorkomt)
familienaam 'Posthumus'.

De meeste mensen met achternaam Posthumus zijn afstammelingen van bovengenoemden

  Vorige pagina: Het Keizerlijk Decreet van 18 augustus De betekenis voor Friesland

Volgende pagina: Over stambomen. Daar wordt aan gewerkt. Terug naar homepage Posthumus-Genealogy, stambomen

 
  Heeft u ook interessante informatie over Posthumus of wilt u reageren op een van de onderwerpen stuur dan een e-mail naar:
Hans Posthumus.
 
   


Privacybeleid Donatie